วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2559

กิจกรรมตลาดโรงเรียน
- เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องการตลาด และเข้าใจบทบาทของการเป็นผู้ผลิต
- เป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงนอกเหนือจากการเรียนรู้ในห้องเรียน
- เป็นการฝึกการวางแผนการลงทุน การทำงานเป็นทีม เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน
  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กลับหน้าหลัก http://www.thunyawit.com